Art. 1 – Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen WordFit BVBA en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

1.2 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding door WordFit BVBA. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk.

1.3 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

1.4 WordFit heeft de doelstelling zo veel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van een gezonde(re) en actieve(re) levensstijl. Commerciële activiteiten gebeurden tot en met juli 2014 onder naam van Co-Actief cvba-so - BE 871 261 918. Vanaf 01/08/2014 gebeuren deze onder naam van WordFit BVBA - BTW BE 0555.986.479

 

Art. 2 – Aansprakelijkheid

2.1 WordFit BVBA heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van WordFit BVBA geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van WordFit beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door WordFit BVBA aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

2.2 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het online begeleiding en/of personal training, die deel uitmaken van het WordFit aanbod, is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever.

2.3 WordFit BVBA is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na een training en/of het volgen van een online begeleidingsprogramma. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van WordFit BVBA.

2.4 WordFit BVBA is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor WordFit BVBA niet verantwoordelijk gehouden kan worden). Alsook niet voor schade van de opdrachtgever die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website van WordFit BVBA . Dit geldt tevens voor schade die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten van WordFit BVBA. Ook is WordFit BVBA niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die de cliënt heeft verstrekt. WordFit BVBA is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van adviezen van WordFit BVBA, hieronder vallen zowel zaakvoerder als eventuele medewerkers.

2.5 WordFit BVBA heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan WordFit  BVBA niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. WordFit BVBA staat dus niet in voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

Art. 3 – Uitvoering van de opdracht: Personal Training

3.1 WordFit BVBA voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

3.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft  WordFit BVBA het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

3.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.

3.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

 

Art. 4 – Online begeleidingsprogramma’s

4.1 WordFit BVBA geeft informatie naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

4.2 Registreren voor een online begeleidingsprogramma betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden die terug te vinden zijn op de website.

4.3 Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Nu afrekenen”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

 

4.4 Inschrijvingsgeld voor een online coachingstraject wordt niet terugbetaald.

4.5. Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na het inoefenen van een oefening die wordt meegegeven in het online begeleidingsprogramma te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.

4.6 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien uw account gebruikt wordt door een derde zonder uw toestemming of indien u vermoedt dat dit het geval is. Tevens dient u ons onmiddellijk te informeren in geval uw kredietkaart gegevens of kredietkaart gegevens van een derde door iemand gebruikt worden die hier geen toestemming voor heeft verkregen.

 

Art. 5 – Duur van de overeenkomst, ontbinding en verhindering

5.1 WordFit BVBA werkt voor de personal coaching, tenzij anders overeengekomen, met een overeenkomst van 20 trainingssessies. Voor het aflopen van deze sessies is de overeenkomst niet opzegbaar.

5.2 Na een overeenkomst van 20 trainingssessies is het mogelijk om de overeenkomst te verlengen. Opnieuw voor 20 sessies of eventueel anders overeen te komen.

5.3 Indien een overeenkomst  tussentijds (voor het afwerken van de 20 trainingssessies) wordt afgebroken door de opdrachtgever wordt er geen terugbetaling gedaan. Restitutie van geld is dus nimmer mogelijk.

5.4 Indien bij verhindering van opdrachtgever deze verhindering 24 uur van tevoren wordt gemeld, dan zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Indien dit minder dan 24 uren van tevoren wordt gemeld wordt de trainingssessie in rekening gebracht.

5.5 Indien de opdrachtgever de training meer dan 24 uur op voorhand annuleert, zal de training op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 3 maanden valt vanaf de datum van de annulering.

5.6 Indien de opdrachtgever zich fysiek niet in staat acht een (volledige) training te volgen, wordt – alvorens de training te annuleren – in overleg de mogelijkheid bekeken of de training in een andere vorm kan worden gegoten. Dit kan in de vorm van een coachingsgesprek, een ademhalings- of wandelsessie, ...

5.7 De vakanties van de cliënt dienen ruim van te voren te worden aangekondigd. De vakanties van de trainer worden tevens ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de opdrachtgever en/of trainer op vakantie is.

5.8 De informatie die de opdrachtgever ter beschikking krijgt in het kader van het online platform blijft een jaar toegankelijk voor de opdrachtgever. 

5.9 De duur van deze overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar. 

5.10 Een blessure die de opdrachtgever oploopt ten tijden van de overeenkomt, is geen geldige grond voor het ontbinden van de overeenkomst. WordFit BVBA is bevoegd hier een uitzondering op te maken indien de feiten en omstandigheden, in samenhang met de redelijkheid en billijkheid, hier om vragen. Dit wordt per geval bekeken. WordFit BVBA mag ter beoordeling hiervan, de opdrachtgever om officiële medische verklaringen.

 

Art. 6 – Tarieven

6.1 WordFit BVBA stelt voor persoonlijke begeleiding haar tarief vast volgens een uurtarief.  Dit tarief wordt bij het begin van de begeleiding met de opdrachtgever besproken.

6.2 In het tarief van WordFit BVBA zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.

6.3 De tarieven zijn inclusief BTW.

6.4 WordFit BVBA mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het  percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag WordFit BVBA de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de overeenkomst ontbinden wanneer de jaarlijkse verhoging meer is dan 10%. Hij mag dit niet indien de verhoging voortvloeit uit de wet.

6.5 WordFit BVBA zal opdrachtgever haar plannen voor verhoging van het tarief tijdig bekend maken. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving ervan, de opdracht annuleren.

6.6 De online begeleidingsprogramma’s hebben een bepaald tarief dat vooraf wordt overgemaakt door de opdrachtgever. Enkel bij het ‘Voel-je-goed-in-je-Vel’-programma is het mogelijk het bedrag in 6 termijnen te betalen.

 

Art. 7 - Intellectueel eigendom

7.1 Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de opdrachtgever dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van WordFit en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

6.2 WordFit verleent aan de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (door WordFit) recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

6.3 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud die alleen voor cliënt door WordFit is opgesteld te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen WordFit.

 

Art. 8 – Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling voor persoonlijke begeleiding geschiedt volgens de vermelde betalingstermijn die staat aangegeven op de factuur tenzij anders is overeengekomen. Indien er geen factuur wordt opgesteld gebeurt de betaling voor aanvang van het aantal overeen gekomen uren/trainingsessies.

8.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt voor de persoonlijke begeleiding, is WordFit BVBA gerechtigd om de trainingen stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de overeenkomst niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

8.3 Betaling voor online begeleidingsprogramma’s gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

8.4 De opdrachtgever zal het gehele bedrag in één keer overmaken naar rekeningnummer BE10 3631 3670 8204 t.a.v. WordFit BVBA. Enkel bij het ‘Voel-je-goed-in-je-Vel’-programma is het mogelijk het bedrag in 6 termijnen te betalen.

 

Art. 9 – Overmacht

 9.1 Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor hun rekening komt.

 9.2 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van WordFit BVBA vallen hier ook onder.

 9.3 WordFit BVBA biedt bij ziekte van de trainer de mogelijkheid om de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid te verlengen.

 9.4 WordFit BVBA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 9.5 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 9.6 Is WordFit BVBA op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren.

 

Art. 10 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.

 

Art. 11 – Dienstwijziging

11.1 WordFit BVBA behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de diensten van WordFit BVBA, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar de opdrachtgever gecommuniceerd worden.

11.2 Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je reeds ontvangen informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.

11.3 In geval van een wijziging van de diensten, om welke reden dan ook, heeft de opdrachtgever slechts recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan WordFit BVBA, die zien op de te wijzigen diensten. Al ontvangen en betaalde diensten worden dus niet geretourneerd.

 

Art. 12 – Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen WordFit BVBA en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.